Đồng phục nhân viên phục vụ nhà hàng K10

Đồng phục nhân viên phục vụ nhà hàng KING K09

Đồng phục phục vụ bàn K08

Đồng phục phục vụ bàn K07

Đồng phục phục vụ bàn K06

Đồng phục phục vụ bàn K05

Đồng phục phục vụ nhà hàng N04

Đồng phục phục vụ nhà hàng N03

Đồng phục phục vụ nhà hàng N02

Đồng phục phục vụ nhà hàng N01